background

«9-Май еслеў ҳәм қәдирлеў күни»

09-05-2020
Jańalıqlar
50

«9-Май еслеў ҳәм қәдирлеў күни»

Ещанов Масуатдин 1946-жылы 21- декабрьде Кегейли районының ҳазирги

Бакир Каримбердиев атындағы дийхан фермер хожалығында туўылған. 1969-

жылы Нөкис Мәмлекетлик педагогикалық институтын питкергеннен соң

мийнет жолын Қарақалпақ телевидениесинде режиссёр болыўдан баслады.

1969-1981-жыллар аралығында телевидениеде режиссёр ҳәм бас режиссёр,

1981-1982-жыллар аралығында «Айқулаш» ансамблинде директор, 1982-1985

жыллары С. Хожаниязов атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас 

тамашагөйлер театрында директор, 1985-2000-жыллары Қарақалпақстан 

Республикасы кинофикация директоры, 2000-2011-жыллары С. Хожаниязов

атындағы жас тамашагөйлер театрында  директор лаўазымларында жумыс

иследи. М. Ещанов 1978-жылда Москва «Экран» творчествалық 

бирлеспесинде «өзлестириў» фильмин суўретке алды. 1982-жылы 

Қарақалпақстан Республикасында « Айқулаш» ансамбилиниң дузилиўин 

М. Ещанов жуўапкершилигине тапсырылған. Буннан басқада ол көплеген

Телефистивальлар көрик –таңлаўлар шөлкемлестириўшиси еди. Мәселен

оның жаратқан «Тез» ҳәм « Аўыл таңы» телепостановкалары елеге шекем

тамашагөйлер ядында.

Усы мийнетлерин бахалап оған 1990-жылы «Қарақалпақстан

Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери» атағы берилген.

М. Ещанов жас тамашагөйлер театрында директор лаўазымында жумыс

ислеген даўирде 2001-жылы театр жәмәәти ушын оғада жемисли жыл болды.

Өйткени, жергиликли авторлардың пьесаларын сахнаға алып шығып

көплеген унамлы пикирлерге мияссар болды. Мәселен «Батыр хаққында    

ертек», «Султан Жалалатдин Мангуберди», «Нахақтан төгилген қан», «Жаза»

спектакллери тамашагөйлердиң алғысын алды. Солай етип , Өзбекстан

көлеминдеги 36 театрлар арасында үлкен абырайға ийе болды. Ал, театр 

директоры М. Ещановқа сол дәўирге шекемги хеш бир театр басшылары

мүнәсип болмаған 2001-жылдың «Ең жақсы исбилермен директоры» деген

атақтың берилиўи, театр жумысындағы бирден-бир тарийхый жаңалық деп

бахаланды.Бул да театр жәмәәтиниң мийнетиниң жемиси десек болады.

М. Ещанов барлық күш-қуўатын саналы өмирин қарақалпақ көркем

өнериниң раўажланыўына бағышланған шебер шөлкемлестириўши, уқыплы

басшы еди. Ол қандай лаўазымда ислемесин, мийнет сүйгишлиги, жумысқа

болған талапшаңлығы ҳәм әдил басқарыўы, кишипейиллиги менен көзге

түсип, жәмәәти арасында хүрметке мияссар болды.

2003-жылы «Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият

хызметкери» атағына ийе болған. Ең қуўанарлысы театрда дөретиўши

жәмәәт өсиўшилигин раўажландырды. Шаңарақта төрт ул, бир қыздан он

беслеген ақлықтың атасы, үлгили шаңарақ басшысы болды. Ҳақ кеўил,

әлпайым инсан. Масуатдин Ещанов 2013-жылы 1-август куни 66-жасында

қайтыс болды. Оның жарқын естелиги бәршемиздиң ядымызда узақ

сақланып қалады.