background

Бала күлсе – әлем күледи

20-01-2021
Jańalıqlar
45

Бала күлсе – әлем күледи

Бала күлсе – әлем күледи. Балалардың қуўанышқа бөлениўин көриўден артық бахыт болмаса керек инсанға. Олардың  кеўли соныңдай пәк, гирбиңсиз, кишкене ғана итибардың өзи оларға шексиз қуўаныш бағышлайды.  Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры жәмәәти усындай ийгиликли исте өзгелерге өрнек болып келмекте. 19-январ күни театрда пайтахтымыздағы «Имкан» реабилитация орайының тәрбияланыўшылары итибарына М.Нуратдиновтың «Жаңа жыл сәзенделери» театрластырылған тамашасын бийпул инәм етти. Жаңа жылға қатнасыўға келген тоғай ҳайўанларының түрли саз әсбапларын шертип, ойынға түсиўи ҳәм балалар менен сәўбетлесиўи кишкене тамашагөйлерди оғада қуўандырды. Бул тамаша киши қәлиб ийелериниң көркем өнерге, әсиресе, театрға болған қызығыўшылығын оятқан болса, тәжип емес.

Дариха Дарушова

Әдебий бөлим баслығы