Сиз жасайсыз мәңги сахна төринде

Қарақалпақ көркем өнери тараўының умытылмас тулғасы, актёр Жолдасбай Абыллаев 1950-жылы 10-март сәнесинде ҳәзирги Қараөзек районы, Қуралпа совхозы,  Алға бас бөлими дийхан шаңарағында туўылады. Ол усы совхоздың мектебинде оқып жүргеннен баслап-ақ,  шабандозлық ҳәм дуўтар шертиўге қызыққан. Кишкене баланың дуўтар шертиў шеберлигин көрген аўыл ақсақалы Караматдин Салиев оны көркем өнер тараўына жетелеп, 1973-жылы Ташкент қаласындағы Островский атындағы театр ҳәм сүўретшилик  институтының Драма ҳәм кино факультетине оқыўға кириўине себепши болған.

1977-жылы Институтты тамамлап Нөкис қаласындағы Қарақалпақстан Телерадиокомпаниясында жумыс баслайды. 1978-жылы ол Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театрына актёр болып келип,  тунғыш рет «Егленген бәҳәр» спектаклинде ойнап шықты. Жәнеде айтып өтетуғын болсақ, «Экстрасенс» спектакльинде Қалбай рольинде , «Сүйинши» де  Әке рольи  жәнеде «Күйеўиңди берип тур», «Нөкис легендасы», «Тоғыз тоңқылдақ бир шиңкилдек» , «Адамлар қалай бузылған», «Балаға әке керек», Қарақалпақ фильм тәрепинен түсирилген «Танк» фильминде, буннан бақа да  100 ге жақын ролльлерде ойнап шыққан. Актёр ойнаған роллери ушын Театр тәрепинен хошаметленип,  Латвия, Литва, Истония, Москва қалаларында саяхат қылған.

Жолдасбай Абыллаевтиң көркем-өнер тараўында ислеген мийнетлери Ҳүкиметимиз тәрепинен итибарға алынып 1997-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен Ҳүрмет жарлық, «Қарақалпақ сахнасында аяқ ойын ҳәм вокал өнерин раўажландырыў» да ерискен табыслары ушын Диплом, Өзбекстан театр көркем өнер ғайраткерлери бирлеспеси тәрепинен «Батыр ҳаққында әпсана» спектакльинде, Дийхан роли ушын ең жоқарғы саўға ҳәм диплом, Театр-88 фестивальында «Тоғыз тоңқылдақ бир шиңкилдек» спектакльи ушын, сондай-ақ үшинши Республикалық фестивальда Өзбекстан республикасы мәденият  министрлиги ҳәм Өзбекстан театр көркем өнер ғайраткерлери бирлеспеси тәрепинен оған «Әке тәғдири» спектакльинде Ақылбек ғарры роллери ушын диплом менен сыйлықланды.  

Бул әлбетте талантлы актёрымыздың қысқа өмири даўамында ислеген мийнетлери ҳәм жетискенликлери. Ол 53 жасында бахытсыз ҳәдийсе себепли дүньядан өтеди. Жолдасбай Абыллаев қысқа өмири даўамында атақ, орденлер алыўға үлгере алмаған болсада ол қарақалпақ театр сахнасында үлкен из қалдырған устаз актёр болыўы менен бирге халқының жүрегинде мәңги сақланып қалды.

Нурия Ешбаева

  Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры режиссёр ассистенти