«ЕҢ ЖАҚСЫ ПЬЕСАЛАР» Республикалық таңлаӯын жәриялайды.

(Ozbekcha)

ДЫҚҚАТ, ТАҢЛАӮ!

Қарақалпақстан Республикасы

Мәденият министрлиги,

 Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры

«ЕҢ ЖАҚСЫ ПЬЕСАЛАР» Республикалық таңлаӯын жәриялайды.

 

Жаслар қәлбинде Ана Ӯатанға муҳаббат, жақсылық, дослық, садықлық сезимлерин күшейтиӯ, соның менен бирге, жас драматурглерди қоллап-қуӯатлаӯ, олар менен бирге ислесиӯ, заман қаҳарманларын сәӯлелендирген қәбилетли жас актёр ҳәм актрисаларды анықлаӯ, театр сахнасы арқалы олардың өнерлерин жүзеге шығарыӯ мақсетинде өткерилетуғын таңлаӯға ҳәр түрли жанрдағы тарийхый тулғаларға, тарийхый орынларға, соның менен бирге бүгинги күн қаҳарманларына бағышланған, миллийлигимизди сәӯлелендириӯши дөретпелер қабылланады.

Таңлаӯ қатнасыӯшыларына төмендеги талаплар қойылады:

  1. Темасы, қатнасыӯшылары, көтерген мәселеси заманагөй ҳәм миллийлигимизди сәӯлелендирген болыӯы керек.
  2. Тарийхый тулғаларға ямаса тарийхый орынларға бағышланған пьесалар да таңлаӯға қабылланады.
  3. Пьеса жанры шекленбейди. Драма, музыкалы драма ҳәм комедия жанрында жазылыӯы мүмкин.

Шығармалар 2021-жылдың 1-июль сәнесинен август айының жигармаланшы сәнесине шекем қабыл етиледи.

Таңлаӯға усынылатуғын шығармаларды баҳалаӯда мазмуны, тамашагөйлерге тәрбиялық әҳмийети, теманың жаңалылығы, инсаный пазыйлетлер, жақсылық, Ана Ӯатанға сүйиспеншилик, садықлық идеяларының жоқары көркемлик дәрежесинде көрсетилгенлигине дыққат қаратылады.

Таңлаӯға қатнасыӯшы драматурглердиң жасы шекленбейди.

Пьесалар таңлаӯ қатнасыӯшылары менен биргеликте Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлиги ҳәм театрдың Көркемлик Кеңес ағзалары, актёрлар тәрепинен талқыланады.

Таңлаӯ Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрында салтанатлы түрде өткериледи. Жеңимпазлар шөлкемлестириӯшилер тәрепинен таярланған диплом ҳәм баҳалы саўғалар менен сыйлықланады.

Жеңимпаз болған «Ең жақсы пьеса» Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрында репертуарына қабылланады.

Таңлаӯға усынылған шығармалар тексти қол жазба ҳәм компьютерде терилген электрон тәризде болыӯы шәрт.

Таңлаӯға қатнасыӯшылар шығармалары менен бирге өзлери ҳаққындағы мағлыӯматнама, телефон номери, жасаӯ мәнзили көрсетилген мағлыӯматларды төмендеги мәнзилге қосып тапсырыӯы тийис.

Мәнзил: Нөкис қаласы, Т.Қайпбергенов көшеси, 47-жай,

Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрыныӊ әдебий бөлими.

Мағлыӯмат ушын телефонлар: 61-222-23-67