Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен көркем өнер ғайраткери Полат Айтмуратов 60 жаста

Бүгин Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрында шөлкемлестирилип атырған «Театр тамашалары ҳәптелиги» шеӊберинде Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиӊген көркем өнер ғайраткери, драматург, театр директоры Полат Айтмуратовтыӊ 60 жыллық юбилей кешеси болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ Комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Өзбекстан Республикасы Мәденият министрлиги Республика театр ҳәм цирк көркем өнерин раўажландырыў басқармасыныӊ баслығы М.Ахмеджанова, Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министри Қ.Турдиев, Қарақалпақстан жазыўшылар аўқамыныӊ баслығы К.Каримов, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық артистлери Н.Аӊсатбаев ҳәм Р.Сапарова сыяқлы әдебият, көркем өнер ҳәм мәденият тараўыныӊ ўәкиллери қатнасты.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеӊесиниӊ Комитет баслығы Д.Қурбаниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларға Жоқарғы Кеӊестиӊ қутлықлаў сөзин оқып еситтирди.

Атап өтилгениндей, Полат Айтмуратов мәденият ҳәм көркем өнер тараўында өз жолына, өз қәлемине ийе драматург, белгили режиссёр, қәбилетли киносценарист. Ал турмыста болса кишипейил инсан.

Ол өзиниӊ қырық жыллық мийнет жолы даўамында қалалық ҳәм районлық мәденият үйлеринде, республикалық театрларда, Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлигинде басшы ҳәм жуўапкерли лаўазымларда жумыс алып барып, миллий мәдениятымыз бенен көркем өнеримизди раўажландырыў, халқымыздың руўхый дүньясын байытыў, жасларды ўатансүйиўшилик, туўылған жерге садықлық руўхында тәрбиялаў жолында пидәкерлик пенен хызмет етип келмекте.

– Мен Полат ағаны жоқары инсаный пазыйлетлерге ийе инсан ҳәм көркем өнер ҳәм мәденият, соныӊ ишинде театр өнериниӊ ҳақыйқый пидайысы, – деп билемен деди Өзбекстан Республикасы Мәденият министрлиги Республика театр ҳәм цирк көркем өнерин раўажландырыў басқармасыныӊ баслығы М.Ахмеджанова.

М.Ахмежжанова өз шығып сөйлеген сөзинде Полат Айтмуратовты пүткил министрлик атынан қызғын қутлықлап, юбилей ийесине Өзбекстан Республикасы Мәденият министрлигиниӊ «Көркем өнер ҳәм мәденият пидакери» көкирек белгисин тапсырды.

Илажда шығып сөйлеўшилер дөретиўшиниӊ мийнет жолына кеӊ тоқтап өтип, ол тәрептен жазылған пьесалар, киносценарийлердиӊ мазмун-мәниси, шығармалардыӊ тәрбиялық әҳмийети ҳақкында өзлериниӊ угамлы пикирлерин билдирди. Сондай-ақ, ҳәзирги күнде Полат Айтмуратов басқарып киятырған Жас тамашагөйлер театры репертуарыныӊ жаӊаланыўында, миллий ҳәм жәҳән классикалық шығармаларыныӊ еӊ ағла үлгилерин сахналастырыўда дөретиўшиниӊ мийнетлери салмақлы екени айрықша атап өтилди.

Кеше даўамында жыйналғанлар нәзерине Полат Айтмуратов дөретишилигинен байланыслы сахналық көринислерден үзиндилер ҳәм Қарақалпақ көркем өнер шеберлери менен белгили атқарыўшыларыныӊ концерт бағдарламасы усынылып, ушырасыў жуўмағында тамашагөйлер драматург қәлемине тийисли «Аўылға қайтыў» спектаклин тамашалады.

Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагɵйлер театрының мәлимлеме хызмети