Қорақалпоқ давлат ёш томошабинлар театрининг Март ойи репертуари

ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК ЖАС ТАМАШАГӨЙЛЕР ТЕАТРЫНЫҢ
2019-жыл март айы репертуары

1-2-март күнлери
саат 16-00 «Бирқызғатөрташық» Т.Минуллин А.Қудайназаров
4-5-6-март күнлери
Саат 11-00 «Сыйқырлы дән» Р.Пиязова Р.Пиязова
7-8-9-март күнлери
Саат 18-00
«Алеко»
«Циганлар» поэмасытийкарында А.С.Пушкин Ө.Бектурғанов
11-12-13-март күнлери
Саат 11-00 «Еркебайдыңқылықлары» Д.Дарушова Р.Пиязова
14-15-16-март күнлери
Саат 16-00 «Гүздиңбириншикүни» У.Ўмарбеков Ы.Айбатов
18-19-20-март күнлери
Саат 11-00 «Қопал қошқар» Э.Собиров А.Қудайназаров
21-март күни
Саат 16-00 «Мойнақтабахыттыңтаңларыатты» Б.Айтмурат Ө.Бектурғанов
22-март күни
Саат 16-00 «Тоғызтоңқылдақ, биршиңкилдек» К.Рахманов Ы.Айбатов
23-март күни
Саат 16-оо «Алеко»
«Циганлар» поэмасытийкарында А.С.Пушкин Ө.Бектурганов
24-март күни
Саат 16-00 «Бирқызғатөрташық» Т.Минуллин А.Қудайназаров
25-март күни
Саат 14-00 «Сыйқырлы дән» Р.Пиязова Р.Пиязова
26-март күни
Саат 11-00 «Еркебайдыңқылықлары» Д.Дарушова Р.Пиязова
27-март күни
Саат 11-00 «Гүздиңбириншикүни» У.Ўмарбеков Ы.Айбатов
28-март күни
Саат 16-00 «Мойнақтабахыттыңтаңларыатты» Б.Айтмурат Ө.Бектурганов
29-март күни
Саат 11-00 «Садықдослар» Ж.Махмуд Ы.Айбатов
30-март күни
Саат 16-00 «Фермер нурымата»
Р.Ёриев Ы.Айбатов

Еслетпе: Театр репертуары тамашагөйлерусынысынамуўапықөзгертилиўимүмкин. Билетлердиҳәркүнисаат 9-00ден 18-00ге шекем театр кассасынансатыпалыўынызғаболады.
Телефонлар: 222-03-08, 90 724-02-89, 91 384-48-70
Адрес: Т.Қайпбергенов көшеси, 48жай